Geçmişten Günümüze Şehir ve Ticaret

Ticaretin Kentleri Yapılandırmadaki Rolü

Amaç
Ticaretin, ticaret yollarının kentsel ilişkilerden kent ölçeğine ve yapı tipolojisi ölçeğine kadar, kent yapılanmasını şekillendirmedeki rolünün incelenmesi, örneklendirilmesi atölyenin temel amacını oluşturmaktadır.

Hedefler
Kent ve Ticaret konusunda çalışmakta olan teorisyenleri, yerli ve yabancı uzmanları, uygulamacıları bir araya getirerek çalışmaları paylaşmak ve üzerinde tartışabilmek. Atölye kapsamında 10 üst ölçekten, yapı ölçeğine ve uygulamada uzmanların çağırılarak bir sempozyum / çalıştay düzenlemek ve çalışmaları yayınlamak.

Önem ve Gerekçeler
Geçmişten günümüze ticaretin rolünün kentler üzerinde incelenerek yeni oluşturulacak yerleşim modellerinde ticaretin irdelenmesi, kentsel planlamada ticaretin rolünün irdelenmesi, çalışmanın basılı bir yayın olarak ortaya konması

Hedef Kitle
Kent ile ilgili çalışmalarda bulunanalar, teorisyenler, akademisyenler, kentliler, kent üzerine düşünen ve uygulama alanlarında yer alanlar; belediyeler, mimar ve plancılar, kent yönetiminde olan kişiler…

Yöntem
Konu üzerinde çalışma yapan ve yapmakta olan kişilerle irtibat sağlanmış ve onlardan bu çalışmaların sunulması talep edilmiştir.
Çalışma 4 bölümde gerçekleştirilecektir.;
İstanbul ve Bursa’da inceleme gezisi
Ebru Erdönmez, Aynur Can, Murat Şentürk ve uzman 3 kişi ile birlikte 1 günlük çalıştay
Ekim ayında düzenlenecek sempozyumda çalışmaların sunulması ve sonucunda çalışmaların yazılı hale getirilmesi
Ekim Ayında yüksek Lisans öğrencileri ile Eminönü bölgesinde düzenlenecek bir atölye çalışması
Bursa’ da atölye çıktılarının Uludağ Üniversitesi işbirliğinde sunulması

Uygulama Adımları
Çalıştay
İnceleme gezisi
Sempozyum
Yüksek Lisans öğrencileri ile atölye çalışması

Katılımcılar
“Atölyede kim, ne yapacak?” sorusu cevaplanmalıdır. Atölyede katılımcılarının görev ve sorumlulukları açıklığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca bu bölümde atölye katılımcılarından beklentiler net bir biçimde tanımlanmalıdır.

Kişiler Alanlar Başlıklar
Doç. Dr. M. Ebru Erdönmez Dinçer Mimar/ Kentsel Tasarım
Yard. Doç. Dr. E. Ebru Omay Polat Mimar/ Koruma Restorasyon
Aylin Akçabozan Mimar / Koruma Restorasyon
Elifnaz Durusoy Şehir Plancı
Stefan Weber Tarihçi
Doç. Dr. Yiğit Evren Sosyo-ekonomi, Şehir Planlama
Mathilde Pinon Tarihçi
Aslı Kıyak İngin Y.Mimar
Prof. Dr. Füsun Alioğlu Mimar/ Koruma Restorasyon
Seda Saylan Y. Mimar (Araştırma Gör. )


Atölye Sonuçlarının Yaygınlaştırılması
Kamuya açık sunumların, ve seminerlerin yapılması bunların yayın haline dönüştürülmesi Atölye çalışma raporunun özetlenerek Uluslararası Sempozyumda sunulması

Şehir Fotoğrafları