Geleceğin Şehri


Sanayi Devrimi’nden sonra başlayan hızlı gelişim trendi sonrasında, günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık % 55’i şehirlerde yaşamaktadır. 2050 yılında ise nüfusun yaklaşık % 70’inin şehirde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda şehrin geleceğinin tartışılması aslında insanın geleceğinin ne olacağının konuşulması anlamına gelmektedir.

“Geleceğin şehri” dendiğinde insanların aklına uzayda veya yerin altında inşa edilecek şehirler gelmektedir. Oysa insanın yaşama mekânı dün olduğu gibi yarın da yeryüzü olacaktır. Bu durumda şehrin geleceğini planlarken dünyanın şartlarını, coğrafyasını, topografyasını göz önüne almak zorundayız. İnsanın varlığının devamı dünyanın yaşanabilir bir yer olarak kalmasına bağlı olduğuna göre, şehrin geleceğini planlarken ilk ve öncelikli olarak tabiatın bozulmamasına dikkat etmek zorunda olduğumuz bir gerçektir.

Öte yandan şehir nüfusunun artması beraberinde birçok sosyal meseleyi de getirmiş, kent merkezli yeni toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır. Şehrin geleceğine dair çok disiplinli yaklaşımlar aslında ortaya çıkan toplumsal sorunların kaynağını tespit edip çözmeye yönelik çabalardır. Her bilimsel alan insanın karşı karşıya kaldığı sorunları kendi açısından çözme çabasına girmiştir. Bu da şehrin salt bir mimari alan olmaktan çıkıp bütün bilim dalları için uğraş alanı haline gelmesine yol açmıştır.

Esenler Şehir Düşünce Merkezi de bu anlayıştan hareket ederek şehrin geleceğini farklı disiplinler açısından ele alan çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan birisi olan Geleceğin Şehri Sempozyumu farklı disiplinlerden birçok bilim adamını bir araya getirmiş ve kıymetli fikirlerinden istifade etmek istemiştir.

Modernitenin ortaya çıkardığı sorunları aşma çabasının ifadesi olan kentin geleceğinin tartışılması bir anlamda postmodern arayış olarak da tanımlanabilir. Bu arayışta insan aşağıdaki çözümlere ulaşmanın çabası içerisindedir:

1. İnsanlık, özellikle de kentsel toplum modernitenin kendisini sürüklediği çıkmazdan kurtulmak için yeniden toprakla buluşmanın çarelerini aramaktadır.
2. Şehrin yalnızlaştırdığı insan “ben” merkezlilikten sıyrılıp “biz” merkezli bir anlayışa yönelerek yeniden toplumun bir parçası olma çabası içindedir.
3. Bu iki çözüm arayışının yanında aynı zamanda modern çağın hayatı kolaylaştırıcı imkânlarından da faydalanmaya devam etmek istiyor.

Sempozyumda sunulan tebliğlerden de anlaşılacağı gibi, şehrin geleceğini çok farklı açılardan düşünmek ve sorunlara farklı pencerelerden çözümler üretmek gerekmektedir. Herkes için bir yer olan ve farklı anlamlar ifade eden şehirlerimizde her sorun için de farklı çözümlerin bulunduğunu göz önüne alarak geleceğin şehirlerini planlamalıyız. Unutulmamalıdır ki şehirlerimizde en önemli plan unsuru insandır ve her zaman öyle kalacaktır. Bu durumda çağın imkânlarını bünyesinde taşıyan ancak fıtratı da gözeten şehirler inşa etmek zorundayız.

Son derece önemli bir konunun bütün yönleriyle ele alındığı Geleceğin Şehri çalışmamıza katılarak değerli fikirlerinden istifade etmemize imkân veren kıymetli Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na ve çalışmaya katkı veren tüm akademisyen ve yazarlara teşekkür ediyorum.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Şehir Fotoğrafları